APAC Digital Identity unConference

APAC Digital Identity unConference 2024APAC Digital Identity unConference 2024

APAC DIGITAL IDENTITY UNCONFERENCE คืออะไร?

APAC Digital Identity unConference คือการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างบริษัทและโปรเจกต์เกิดใหม่ด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

unConference เป็นรูปแบบการประชุมที่ขับเน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ เราจะร่วมกำหนดวาระการประชุมกันแบบสดๆ ในวันงานด้วยการสนับสนุนจากผู้นำกิจกรรม โดยไม่มีการเตรียมวาระหรือวิทยากรไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในสาขาต่างๆ ได้สำรวจประเด็นประจำวันไปพร้อมกัน ทำความรู้จักกับ unConference เพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อมูลประจำตัวดิจิทัลประกอบไปด้วยข้อมูลของ
 • บุคคล 
 • องค์กร
 • สิ่งของ (เช่น สินค้าอุปโภค-บริโภค และพาเลทขนส่งสินค้า) และแหล่งที่มาของสิ่งของนั้นๆ 
ระบบจัดการข้อมูลประจำตัวที่ปลอดภัยนับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกิจกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร การติดตามสินค้า การส่งเสริมตลาดแรงงาน และการข้ามพรมแดน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการลงทุนสำคัญหลายครั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (interoperable standards) ภาษากลางในการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ (protocols) ลำดับชั้นแอปพลิเคชัน (application layer) และกรณีต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการวิจัย ฯลฯ 

งานนี้เหมาะกับใคร?

งานนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย ผู้กำกับดูแลระบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้นำจากฝ่ายรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และนักเคลื่อนไหวทางสิทธิดิจิทัลและสิทธิในความเป็นส่วนตัว งานนี้เป็นการประชุมที่เป็นกลาง เปิดโอกาสให้ผู้คนจากระบบมาตรฐานการทำงานที่แตกต่าง ปฏิบัติการที่หลากหลาย และองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้มารวมตัว เรียนรู้จากกันและกัน สร้างสัมพันธ์ และพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลร่วมกัน
 • ผู้ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในรัฐบาล บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และภาคประชาสังคม
 • บริษัทสตาร์ทอัพที่ทำงานด้านเทคโนโลยีข้อมูลประจำตัวดิจิทัลแบบกระจายศูนย์
 • บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่กำลังศึกษาเทคโนโลยีข้อมูลประจำตัวดิจิทัลแบบกระจายศูนย์
 • บริษัทที่กำลังพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องจากระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนข้อมูลคือประเด็นใหม่ที่สำคัญอย่างยิ่ง
 • ผู้นำจากฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการเข้าใจความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีข้อมูลประจำตัวดิจิทัล
 • ผู้ที่ต้องการทำความรู้จักกับการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์
 • ผู้บริโภคสินค้าและบริการเกี่ยวกับ Self-Sovereign Identity (SSI) หรือระบบจัดการข้อมูลประจำตัวที่เจ้าของข้อมูลมีอำนาจอธิปไตยในการดูแลข้อมูลประจำตัวของตนเอง

ประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 • ความพร้อมและระดับการพัฒนามาตรฐานและองค์ประกอบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบและสร้างระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัล รวมถึงการนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้และบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานสำหรับสาธารณชน
 • การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลประจำตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคล
 • การออกแบบต้นแบบการบริการด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลที่มีความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจแก่ประชาชน
 • การนำระบบจัดการข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์มาใช้กับ Internet of Things (IoT)
APAC Digital Identity unConference เป็นแพลตฟอร์มอันดีที่ผู้เข้าร่วมจะได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงพัฒนาและเรียนรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปัจจุบัน ดูหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมงาน APAC Digital Identity unConference ในปี 2566 ได้เสนอเข้ามาพูดคุยกันในงานได้ที่นี่

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม

 APAC Digital Identity unConference ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงาน Internet Identity Workshop (IIW) คาลิยา ยัง หรือที่รู้จักในนาม “Identity Woman” และไฮดิ โนบันตู ซอล สองผู้นำกิจกรรมและผู้ร่วมพัฒนา IIW จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับ Newlogic นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้จัดงานนี้ในระดับเอเชียแปซิฟิก ด้วยรูปแบบ Open Space unConference เช่นเดียวกับ Internet Identity Workshop งานนี้ได้เป็นที่รวมตัวของเหล่าสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม และบริษัทชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ โดยงานนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศที่บริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

 ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APAC Digital Identity unConference ที่จะจัดขึ้นในปี 2567! 

component teasercontacts not found