APAC Digital Identity unConference

APAC Digital Identity unConference 2024APAC Digital Identity unConference 2024

APAC DIGITAL IDENTITY UNCONFERENCE คืออะไร?

APAC Digital Identity unConference คือการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างบริษัทและโปรเจกต์เกิดใหม่ด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

unConference เป็นรูปแบบการประชุมที่ขับเน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ เราจะร่วมกำหนดวาระการประชุมกันแบบสดๆ ในวันงานด้วยการสนับสนุนจากผู้นำกิจกรรม โดยไม่มีการเตรียมวาระหรือวิทยากรไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในสาขาต่างๆ ได้สำรวจประเด็นประจำวันไปพร้อมกัน ทำความรู้จักกับ unConference เพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อมูลประจำตัวดิจิทัลประกอบไปด้วยข้อมูลของ
 • บุคคล 
 • องค์กร
 • สิ่งของ (เช่น สินค้าอุปโภค-บริโภค และพาเลทขนส่งสินค้า) และแหล่งที่มาของสิ่งของนั้นๆ 
ระบบจัดการข้อมูลประจำตัวที่ปลอดภัยนับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกิจกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร การติดตามสินค้า การส่งเสริมตลาดแรงงาน และการข้ามพรมแดน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการลงทุนสำคัญหลายครั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (interoperable standards) ภาษากลางในการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ (protocols) ลำดับชั้นแอปพลิเคชัน (application layer) และกรณีต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการวิจัย ฯลฯ 

งานนี้เหมาะกับใคร?

งานนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย ผู้กำกับดูแลระบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้นำจากฝ่ายรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และนักเคลื่อนไหวทางสิทธิดิจิทัลและสิทธิในความเป็นส่วนตัว งานนี้เป็นการประชุมที่เป็นกลาง เปิดโอกาสให้ผู้คนจากระบบมาตรฐานการทำงานที่แตกต่าง ปฏิบัติการที่หลากหลาย และองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้มารวมตัว เรียนรู้จากกันและกัน สร้างสัมพันธ์ และพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลร่วมกัน
 • ผู้ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในรัฐบาล บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และภาคประชาสังคม
 • บริษัทสตาร์ทอัพที่ทำงานด้านเทคโนโลยีข้อมูลประจำตัวดิจิทัลแบบกระจายศูนย์
 • บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่กำลังศึกษาเทคโนโลยีข้อมูลประจำตัวดิจิทัลแบบกระจายศูนย์
 • บริษัทที่กำลังพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องจากระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนข้อมูลคือประเด็นใหม่ที่สำคัญอย่างยิ่ง
 • ผู้นำจากฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการเข้าใจความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีข้อมูลประจำตัวดิจิทัล
 • ผู้ที่ต้องการทำความรู้จักกับการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์
 • ผู้บริโภคสินค้าและบริการเกี่ยวกับ Self-Sovereign Identity (SSI) หรือระบบจัดการข้อมูลประจำตัวที่เจ้าของข้อมูลมีอำนาจอธิปไตยในการดูแลข้อมูลประจำตัวของตนเอง

ประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 • ความพร้อมและระดับการพัฒนามาตรฐานและองค์ประกอบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบและสร้างระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัล รวมถึงการนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้และบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานสำหรับสาธารณชน
 • การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลประจำตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคล
 • การออกแบบต้นแบบการบริการด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลที่มีความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจแก่ประชาชน
 • การนำระบบจัดการข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์มาใช้กับ Internet of Things (IoT)
APAC Digital Identity unConference เป็นแพลตฟอร์มอันดีที่ผู้เข้าร่วมจะได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงพัฒนาและเรียนรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปัจจุบัน 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม

 APAC Digital Identity unConference ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงาน Internet Identity Workshop (IIW) คาลิยา ยัง หรือที่รู้จักในนาม “Identity Woman” และไฮดิ โนบันตู ซอล สองผู้นำกิจกรรมและผู้ร่วมพัฒนา IIW จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับ Newlogic นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้จัดงานนี้ในระดับเอเชียแปซิฟิก ด��วยรูปแบบ Open Space unConference เช่นเดียวกับ Internet Identity Workshop งานนี้ได้เป็นที่รวมตัวของเหล่าสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม และบริษัทชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ โดยงานนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศที่บริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

 ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APAC Digital Identity unConference ที่จะจัดขึ้นในปี 2568! 

component teasercontacts not found